Цел месец и плус два дена пуминаа уд коа воа на накиснанта слика са бајна на изборто . И сеа шо е работта?  Сеа са пустаават повише прашања. Ај ќи ќинисме пу ред. Кути прво (Дали новиут градоначалник освен шо ќи треба да му ѓи плаќе направанте цехаве и долгаве ќи требе и да му гу чисте пропагандниут материјал). Кути второ ( Дали воа на накиснанта слика ги врнал кључавто уд зграата на РТГ дек шо е убесан,  как би мужело безбедно без некуј да са лзне при слимнувајнто на отпадниут изборен материјал?  Кути трето ( Дали на новиут градоначалник му са праве ќејфут воа НАКИСНАН оште да КИСНЕ на воа врнежлк?) Четврто….петто …шесто       Уд друга страна www.radiogevgelija.com    јавно си  гу брќе назад Радио Гевгелија  таков каков шо беше , там дек што беше и за тиа шо беше . Тиа беа слушателите. Слушателите се граѓајнто . Граѓајнто са гласачте. Гласачте пак ќи гласат. И , доста веќе  су ваа тема да не ви ПРЕЌИСНАВМЕ.