Во завршна фаза се изведбените работи за нова канализација на
улицата „Ѓорче Петров“ во Негорци по што ќе следи асфалтирање.