Во текот на 2019 година веб страницата www radiogevgelija.com и fb страницата Radio Gevgelija ќе објават низа фотографии,аудио и видео снимки зачувани од Радио и Телевизија Гевгелија .